NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Die Bedieningsleier en sy Take

Take vir Bedieningsleier as die leier van 'n bediening.

 • Visioenering

  • Taakspanne help struktureer om aan die Visie en Missie uiting te gee (Taakspanleier en Taakspanlede).
  • Taakspanne help om hul Visies en Missies te formuleer.
 • Beplanning

  • Formuleer beplanningsriglyne vir die Bediening vanuit die oorhoofse beplanningsriglyne deur die Leierspan geformuleer.
  • Gee beplanningsriglyne deur aan taakspanleiers vir detail beplanning.
 • Begroting

  • Formuleer begrotingsriglyne vir bedieningsbeen en taakspanne.
 • Koordinering

  • Koordinering en ondersteuning van werksaamhede van bedienings in 'n koherente geheel.
  • Beleid aan Taakspanne kommunikeer.
  • Vergader maandeliks om aktiwiteite te koordineer en verslae/aanbevelings aan die Leierspan te formuleer.
  • Saam met Leierspan verslae en aanbevelings van Taakspanne bespreek en Besluite formuleer.
  • Gee terugvoer aan Taakspanleiers oor Maandelikse Leierspan vergaderings.
 • Skakeling

  • Dien as skakel tussen die Leierspan en die taakspanne. Wees ‘n skakel tussen die verskeie bedieningsbene om probleme op te los.
 • Teikengroep

  • Taakspanne binne Bedieningstruktuur en die Leierspan
 • Voorbidding

  • Bid vir Taakspanleiers en Taakspanlede, en sake en beplande aksies van Taakspanne onder sy/ haar beheer.
  • Dankie sê aan die Here vir gebede verhoor en sukses met Taakspanne se werk.
 • Leiding aan Taakspanne onder sy / haar beheer verleen

  • Belangrike vergaderings van Taakspanne bywoon om eensgesindheid / meelewing te betuig en om te help om Taakspanaksieplanne te formuleer.
  • Help om aanbieders te vind om Taakspanlede in een of ander tersaaklike saak op te lei.
  • Kerksake en verslae vanaf Taakspanne of individue ontvang vir bespreking in Leierspan vergadering.
  • Saam met Leierspan aanbevelings van Taakspanne bespreek en Besluite formuleer.
  • Besluite kommunikeer aan betrokke partye.
  • Motivering van taakspanne in bedieningsbeen.
  • Hanteer die probleme wat mag opduik in die taakspanne.
  • Finansiële leiding aan Taakspanne verskaf deur uitgawes goed te keur.
  • Hulpverlening/leiding aan taakspanne in die uitvoering van aktiwiteite.
 • Kwalitatiewe Vereistes aan Taakuitvoering

  • In teenstelling met taakspanleiers wat meer daarop fokus om spesifieke werk gedoen te kry, moet die bedieningsleiers meer direk en intensief betrokke raak by die lidmate en dan ook die leraars bystaan in hul taak (soos bv. om lidmate meer te betrek en betrokke te kry by aktiwiteite).
  • Leiers moet onder geen omstandighede toegelaat word om belangrike besluite op hul eie te neem en te implementeer nie. Daar moet te alle tye ’n tweede party wees wat ook toestemming/goedkeuring gee aan ’n betrokke saak, soos bv. waar finansies ter sprake kom.
  • Die Bedieningsleier moet die voorbeeld stel vir die Taakspanleier(s), daarom is dit belangrik dat die Bedieningsleier se optrede te alle tye as voorbeeld sal dien.