NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Dankoffersondag op 4 November 2012

'n Buitengewone Geleentheid

In Rietfontein-Suid gemeente is die eerste SONDAG van November 'n buitengewone geleentheid. Dit is 'n dag van doelbewuste betoning van dankbaarheid teenoor die Here vir al Sy goedheid, genade en troue sorg jeens ons.

Op Sondag, 4 November 2012 tydens die oggenddiens om 9:00 kan u tasbaar u dankbaarheid kom bewys teenoor die Here deur 'n spesiale dankoffer, wat addisioneel tot u maandelikse dankoffer is, te gee. 

Skryf weer u briefie waarvoor u die Here graag wil dank vir Sy hand in u lewe, gee vir Ds. Leon van Heerden voor Maandag 28 Oktober.

Aangesien die dankoffers die gemeente se primêre bron van inkomste is wil die Taakspan van Finansies en Administrasie 'n dringende beroep op u as lidmaat doen om biddend te besin oor die bedrag wat u as 10de MAAND DANKOFFER gee.

Ons besef dat in enige huishouding of ander organisasie word daar geweldige druk op verhoogde uitgawes geplaas, maar so ook op die uitgawes van die gemeente.

Die werk van die Here kan slegs gedoen word indien die fondse daarvoor beskikbaar is.

Dankoffersondagkoeverte is by die Dienswerkers en ook by MI Toonbank beskikbaar.