NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00 (geen diens tydens skoolvakansie en langnaweke)

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

kantoor@rietfontein-suid.ng.org.za

Gemeente Kalender

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Netwerkkursus

28 Augustus, 4 September, 11 September
Netwerkkursus
Navrae: Ds. Leon van Heerden

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Naweek Bystanddiens

24 Aug - 26 Aug

Ds. Leon Tait

 

Kontak Nommers

Ds. Leon Tait

082 601 4235

 

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803

 

Prop. Petro Jonker

072 048 9856

 

In tyd van krisis, kontak asseblief die persoon aan diens.

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Gert Kok 072 120 2952

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

Reformasie 500 - Wycliff Berei die Grond Voor!

John Wycliff

Op reis terug in ons gereformeerde verlede is daar talle persone wat 'n belangrike rol in die geskiedenis gespeel het by wie ons kan aandoen. John Wyclif is een van hierdie mense.

Dié belangrike Engelse hervormer van die laat Middeleeue is omstreeks 1324 gebore. Hy was een van die rolspelers wat die grond vir Luther en die reformasie help voorberei het.

Wyclif is in 1340 na Oxford waar hy met sy teologiese studie begin het. Hy het hom gou die wrewel van die kerk op die hals gehaal toe hy die regering se onteiening van eiendom van korrupte kerkdienaars gesteun het.

Hy het verder gegaan deur kernleerstellinge van die kerk te bevraagteken. Een daarvan was die belangrike transubstansiasieleer. Hy was van mening dat Christus geestelik teenwoordig is in die nagmaal en het verder geleer dat die kerk uit die Here se uitverkorenes bestaan en nie priesters nodig het om as tussengangers tussen hulle en die Here op te tree nie.

Een van die heel belangrikste nalatenskappe van Wyclif was die feit dat hy die kollig weer op die Bybel laat val het. Hy was uitgesproke oor die gesag van die Bybel wat volgens hom nie net nog 'n gesagvolle dokument naas ander was nie, maar wat uitgestaan het bo alle ander bronne.

Hy het dit as die "wet van Christus" beskryf en alle ander dokumente bloot as "takke wat uitspruit uit Christus se wet" beskou. Daarom het hy ook die Latynse Vulgaat in Engels vertaal. Dit het bekend geword as die Wyclif-Bybel.

Wyclif se bydrae tot ons gereformeerde verlede kan opgesom word deur 'n stelling van sy groep ondersteuners, die Lollarde of mompelaars: "Daarom vra ons God in sy wonderlike goedheid om ons kerk te hervorm... tot die volmaaktheid wat dit aan die begin gehad het."

John Wyclif het die eerste tree gegee op die pad waarop Luther later sou loop.

Geskryf deur Prof Johan van der Merwe (Kerkgeskiedenis-professor aan die Universiteit van Pretoria vir e-Kerkbode).

Gebed

Gebedsversoeke

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed@rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid vir die 40 dae reeks, hierdie week in u persoonlike stiltetyd, huisgodsdienstye en Omgeegroepe.

Vrydagoggende 5:30-6:00

Kom bid saam in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gemeente Biduur

Dinsdagoggende 11:15 in die konsistorie. Almal welkom! (Nie in die skoolvakansie nie)

Lees Die Bybel

19 Aug - 25 Aug

Lees:

Josua 24: 1 - 2, 14 - 18

Efésiërs 6: 10 - 20

Psalm 84

Johannes 6: 56 - 69

You can now also read the bible in other South African languages here.

Kleuter en Junior Kategese

2018

3de Kwartaal

26 Augustus

2, 9, 16 September

23 September 2018 - Langnaweek

28 September 2018 - Skole Sluit

9 Oktober 2018 - Skole Open

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees? Ons benodig 'n erediens aanbieder, sangleier, kategete en helpers om met verskeie take te help.

Navrae:

Talita Fourie 076 107 9988

Registrasie vorms beskikbaar by kerksaal of kan ook by Die Koffiepot afgelaai word.

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Navrae:

Albert Jordaan

082 316 1160

Facebook:

https://web.facebook.com/rietfontein.suid.jeug

 

Uit Die Kuierhoekie

God is die God van belofte. Hy doen Sy woord gestand, selfs wanneer dit onmoontlik lyk; selfs wanneer dit lyk asof omstandighede die teendeel aandui.

Karwas Projek

ngrs-karwas-projek

Saterdag, 1 September 2018

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 12:00

Pryse:

Was-en-Ry @ R25-00

Was-en-Stofsuig @ R40-00

Om vir werkloses geleentheid te skep vir 'n

paar rand oorlewingsgeld.

Nou ook stalletjies tydens Karwas. Heerlike eetgoed en vele meer.

Navrae:

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803