NG Gemeente Rietfontein-Suid

Ons Gee Om

Erediens

Erediens:

9:00

Informele Erediens:

18:00 (geen diens tydens skoolvakansie en langnaweke)

Adres:

h/v Ben Swart Straat en 16de Laan, Rietfontein

Kaart en Aanwysings

Kontak Ons

Maandag - Vrydag:

8:00 - 13:00

Tel. Nommer: 012 331 3531

Faks Nommer: 012 331 0389

Adres:

16de Laan 615, Rietfontein

E-pos:

kantoor@rietfontein-suid.ng.org.za

Gemeente Kalender

Gemeente Visie

deur Christus-liefde gee ons

vir almal om:

ons gee om vir mekaar;

ons gee om vir nog-nie-gelowiges;

ons gee om vir noodlydendes.

Dankoffer Inbetalings

ABSA Bank

Rekeninghouer:

NG Gemeente Rietfontein-Suid

Tak: Ben Swartstraat

Tak Kode: 334 645

Rekening: 090 197 797

Verwysing:

Voorletters, Van en Wyk Nommer

Naweek Bystanddiens

2 Nov - 4 Nov

Prop. Petro Jonker

9 Nov - 11 Nov

Ds. Leon Tait

16 Nov - 18 Nov

Ds. Leon van Heerden

23 Nov - 25 Nov

Ds. Leon Tait

 

Kontak Nommers

Ds. Leon Tait

082 601 4235

 

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803

 

Prop. Petro Jonker

072 048 9856

 

In tyd van krisis, kontak asseblief die persoon aan diens.

Senior Lidmate

Indien jy onveilig voel in 'n situasie tuis of op pad, kontak Susan Fondse 076 0463 515 om spoedig polisiebystand te kry.

Ondersteuning

Vir geestelike en emosionele ondersteuning, skakel die leraars. Skakel ook in by 'n omgeegroep.

Doopkategese

Voodat doopkategese kan plaasvind moet u die vorige Maandag (week voor doopkategese) registreer by die kerkkantoor.

Bring asseblief u huweliksertifikaat en geboortesertifikaat saam wat u weer kan terugneem.

Die vorms en kopie van die dokumente moet asseblief die Dinsdag (week voor doopkategese) terug by die kantoor wees.

Onthou dat u attestate by ons gemeente moet wees om u kind ten doop te bring.

Sien ons Gemeente Kalender vir doopkategese datums.

Vir verdere navrae, sien Kontak Ons.

Nuwe Intrekkers

Baie welkom! Ons wil u graag ontmoet.

Navrae: Gert Kok 072 120 2952

CD's en DVD's

CD's en DVD's van elke Sondag se eredienste en dope is beskikbaar en kan bestel word by die MI-Toonbank na afloop van die erediens.

Die NG Kerk se deelname aan protes

Beste kollegas,

Die NG Kerk het die afgelope tyd, as lid van die Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) en ander kerklike vennote, saam getuienis gelewer rondom die politieke uitdagings in die land.

Die NG Kerk word gesien as 'n belangrike rolspeler in die publieke teologiese gesprek deur die groter kerkfamilies.

Verklarings wat reeds deur die SARK gemaak is, is deur die NG Kerk ondersteun en na gemeentes versprei en word ter insae weer aangeheg. Klik hier vir die amptelike verklaring.

Die NG Kerk ondersteun dan ook die SARK in sy versoek dat die president moet afstand doen van sy pos.

Deelname aan die prosesse, kom vir die NG Kerk nie gemaklik en sonder huiwering nie. Die NG Kerk vind nog sy voete en is nog nie heeltemal tuis in hierdie rol nie.

Vir die NG Kerk is dit ietwat 'n nuwe terrein. Dat ons moet betrokke wees is 'n uitgemaakte saak.

Die kerk is 'n gemeenskap van mense wat glo dat die wêreld in al sy fasette onderweg is na 'n eindtyd, dat die wêreld in 'n proses van herskepping is.

Waar daar dinge in die politieke lewe verkeerd loop, dit wil sê nie in ooreenstemming met die eise van die nuwe wêreld en die wet van die nuwe wêreld nie, is die kerk verplig om iets daaraan te doen.

Die NG Kerk, as gevolg van die politieke rol wat hy in die verlede gespeel het, vra huiwerend haarself egter gedurig die vraag af of sy nie te gekontamineer is om ‘n rol te speel nie.

Om hierdie rede wil die moderatuur kollegas en lidmate verseker dat deelname aan hierdie gesprekke en verklarings met groot omsigtigheid gedoen word.

Die moderatuur het met mekaar ooreengekom dat daar met integriteit deelgeneem sal word in 'n styl wat die evangelie eer aan doen.

Dit moet geskied binne die raamwerk van die evangelie waarin ons glo en die tradisie waarin ons staan.

Een van die kosbaarste erfenisse van die Calvinisme is juis die tradisie van 'n Christelike lewens-en wêreldbeskouing. Dit wil sê 'n beskouing waarin daar nie 'n genadewêreld langs die natuurlike wêreld staan nie.

Vir Calvyn bestaan daar nie twee aparte ryke, een vir Ceaser en een vir God nie. In die opsig het Calvyn die evangelie in sy kern raakgesien: 'n wêreld wat deursuur word met die evangelie om langs dié weg na sy bestemming van hernuwing gelei en gestuur te word.

Die NG Kerk is altyd 'n reformerende kerk, so bely ons tradisie. Dié belydenis moet nie eensydig verstaan asof dit net oor 'n reformasie in dogma gaan nie, dit gaan ook oor die leefwêreld die ortopraksie van elke dag.

Die kerk moet waak dat die historiese anomalië, soos dat die kerk net welsynswerk mag doen, maar nie politieke werk nie, en dualismes, kerk en wêreld, op die ou end vir ons 'n alibi word om dadeloos te word nie.

Om reformerende kerk te wees, beteken om altyd besig te wees om die wêreld te hervorm. Dit het natuurlik allerhande uitdagings en angels maar dit moet nooit die kerk van sy profetiese stem roof nie.

Ook die feit dat ons nie 'n goeie rekord het ten opsigte van deelname in die politiek kan nie ons stem stom laat nie, Die NG Kerk se ekumeniese vennote herinner ons gedurig aan die belangrikheid van ons bydrae. Ekumeniese vennote het ook 'n verwagting dat die NG Kerk 'n belangrike rol sal speel. Dit gaan immers vir die kerk oor landspolitiek en nie partypolitiek nie.

In kort, die NG Kerk neem deel want sy kan die samelewing nie prysgee nie. Die kerk behoort sekerlik deel te wees van die openbare gesprek, die openbare debat, die oplos van openbare konflikte, die vorming van 'n openbare mening, die voortgaande besinning oor gemeenskaplike waardes waarop gebou moet word, die gemeenskaplike doelwitte wat nagejaag moet word, die soort lewe wat Suid Afrikaners saam met mekaar wil leef.

Eerskomende Sondag, 17 April sal daar deelgeneem word aan die program Robinson om 19:30 op kykNET wat die kerk se rol rondom protes sal hanteer. Lidmate word genooi om die program te volg.

Die moderatuur wil 'n beroep doen op lidmate om in hierdie tyd ernstig voorbidding te doen vir die situasie in die land.

Bid asb dat die kerk met wysheid en integriteit sal optree sodat die Koninkryk ook deur al hierdie pogings kan kom.

Lidmate en kollegas word gevra om saam te dink en te praat wat ons elkeen en die kerk te doen staan in ‘n tyd van groot uitdagings.

Klik hier vir die amptelike verklaring

Saam in Sy diens

Gustav Claassen

Gebed

Gebedsversoeke

Plaas versoeke met 'n kontak nommer (sodat ons u beter kan ondersteun) in die gemerkte kassies by die hoofdeure in die kerk.

Krisisgebedsversoeke

gebed@rietfontein-suid.ng.org.za

Voorbidding Vir Siekes

Bid vir skoliere en studente wat voorberei vir die eksamen, hierdie week in u persoonlike stiltetyd, huisgodsdienstye en Omgeegroepe.

Vrydagoggende 5:30-6:00

Kom bid saam in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gebedskring

Elke Sondag om 17:00 in die Gebedskamer. Almal welkom!

Gemeente Biduur

Dinsdagoggende 11:15 in die konsistorie. Almal welkom! (Nie in die skoolvakansie nie)

Lees Die Bybel

28 Okt - 3 Nov

Lees:

Deuteronómium 6: 1 - 9

Rut 1: 1 - 18

Psalm 146

Markus 12: 28 - 34

Hebreërs 9: 11 - 14

You can now also read the bible in other South African languages here.

Kleuter en Junior Kategese

12 Desember 2018 - Skole Sluit

9 Januarie 2019 - Skole Open

Voel jy geroepe om by ons Kinders betrokke te wees? Ons benodig 'n erediens aanbieder, sangleier, kategete en helpers om met verskeie take te help.

Navrae:

Talita Fourie 076 107 9988

Registrasie vorms beskikbaar by kerksaal of kan ook by Die Koffiepot afgelaai word.

Jeug

J-Café

Hoërskoolgroep

Donderdae 18:30

Navrae:

Albert Jordaan

082 316 1160

Facebook:

https://web.facebook.com/rietfontein.suid.jeug

 

Uit Die Kuierhoekie

God het ons met 'n doel gekies om 'n vrugbare lewe vir Hom te leef. Ons moet 'n permanente verskil in hierdie lewe maak. As ons Hom vra, sal Hy ons daarmee help. Om 'n verskil te maak, moet ons mekaar liefhê.

Karwas Projek

ngrs-karwas-projek

Saterdag, 3 November 2018

Plek: NG Gemeente Rietfontein-Suid Terrein

Tyd: 9:00 - 12:00

Pryse:

Was-en-Ry @ R25-00

Was-en-Stofsuig @ R40-00

Om vir werkloses geleentheid te skep vir 'n

paar rand oorlewingsgeld.

Nou ook stalletjies tydens Karwas. Heerlike eetgoed en vele meer.

Navrae:

Ds. Leon van Heerden

083 660 1803